Tag Archives: กิจกรรมสำหรับเด็ก

เบบี๋แต่ละช่วงอายุ ควรให้ทำกิจกรรมทางกายอย่างไรดี?

“กิจกรรมทางกายสำหรับเบบี๋หรือเด็กปฐมวัย” มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างพัฒนาการให้สมวัย เพราะเป็นช่วงวัยแห่งการจดจำพฤติกรรม รวมถึงเป็นการสร้างนิสัยที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ ในแต่ละช่วงวัย คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้ลูกน้อยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตามช่วงอายุนะคะ