คลังศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

0

ความรัก ความสัมพันธ์ เซ็กส์ รวมถึงชีวิตคู่ ไม่ใช่เรื่องระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้น การเกิดมาเพศหนึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงออกตรงกับเพศกำเนิดเสมอไป เพราะเพศสภาพหรือตัวตนทางเพศนั้นหลากหลายและสามารถเลื่อนไหลไปได้ตลอดเวลาตามการเลือกของเรา

รู้จักคลังศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ…

บุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ เป็นคำที่ใช้ในการเรียกรวมบุคคลที่นิยามตนเองว่าไม่ใช่ผู้ชายและผู้หญิงตามที่ความรู้ ความเชื่อและสังคมวัฒนธรรมได้นิยามและกำหนดไว้

เลสเบี้ยน (Lesbian) บุคคลที่เป็นผู้หญิงและมีรสนิยมทางเพศที่ชื่นชอบในบุคคลที่เป็นผู้หญิง

เกย์ (Gay) บุคคลที่นิยามตัวตนทางเพศของตนเองว่าเป็นชาย และมีความชื่นชอบและเกิดแรงดึงดูดทางอารมณ์และทางเพศทางกับชาย หรือเกย์ด้วยกัน

ไบเซ็กช่วล (Bisexual) บุคคลที่มีรสนิยมทางเพศที่ชื่นชอบคนได้มากกว่าหนึ่งเพศ โดยไม่จำกัดเพศ จะเป็นเพศใดก็ได้

อินเทอร์เซ็กส์ (Intersex) บุคคลที่มีสรีระทางเพศ หรือแบบโครโมโซมที่ไม่ตรงกับสรีระทางชายหรือหญิง หรืออาจมีลักษณะทั้งชายและหญิง

คนข้ามเพศ (Transgender) บุคคลที่มีการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศตรงข้ามและแตกต่างไปจากเพศกำเนิดของตนเอง

ผู้หญิงข้ามเพศ (Transwoman ) บุคคลที่มีเพศกำเนิดเป็นชาย แต่ใช้ชีวิตและแสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองตรงข้ามกับเพศกำเนิด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงผ่านการผ่าตัดแปลงเพศหรือใช้ฮอร์โมนก็ได้

ผู้ชายข้ามเพศ (Transman) บุคคลที่มีเพศกำเนิดเป็นหญิง แต่ใช้ชีวิตและแสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองตรงข้ามกับเพศกำเนิด ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลง/ไม่เปลี่ยนแปลง ร่างกายฮอร์โมนหรือผ่าตัดแปลงเพศ

เควียร์ (Queer) เป็นการใช้คำที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนำมาใช้ เพื่ออธิบายอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศของตนเองที่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีกรอบ ในการเข้ามากำหนดเกี่ยวกับเรื่องเพศ

นอนไบนารี่ (Non-Binary) เป็นคำศัพท์ที่ใช้เพื่อทำให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางเพศ และ/หรือการแสดงออกทางเพศ อยู่นอกเหนือการจัดหมวดเรื่องเพศที่มีเพียงแค่เพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้ยังเป็นคำที่ทลายการจัดระเบียบบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ว่าจะต้องดำรงชีวิตมีแนวปฏิบัติที่ให้สอดคล้องกับเพศหญิงหรือเพศชายเท่านั้น

เอเซ็กช่วล (Asexual) คนที่ไม่ฝั่งใฝ่ทางเพศ ขาดความสนใจทางเพศไม่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมทางเพศ

เอโรมาติค (Aromatic) ผู้ที่ไม่มีแรงดึงดูดทางใจ เป็นกล่มคนที่ไม่รับรู้ Romantic Attraction หรือรับรู้ได้น้อยมาก และไม่ฝักใฝ่หรือไม่สนใจความรักเชิงชู้สาว ดังนั้น คนกลุ่มนี้จะให้ความสนใจในความรักแบบอื่น ๆ มากกว่า เช่น ความรักแบบเพื่อน รักครอบครัว ฯลฯ

การรู้ตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็น ย่อมนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง สิ่งที่ตามมาคือความสุขจากความรักและเซ็กส์ที่ใช่นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *