Life Dee แอปช่วยเตือนค่าฝุ่น รู้ไว้สุขภาพดีลดเสี่ยงโรค

0

ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชน ดังนั้น หากเรามีตัวช่วยในการตรวจเช็กสุขภาพของตนเอง ค้นหาสถานบริการสุขภาพ ข้อมูลปริมาณฝุ่นในอากาศ ก็จะนำไปสู่การรับมืออย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงภัยสุขภาพต่าง ๆ ได้

แอปพลิเคชั่น Life Dee เป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยได้บูรณาการงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และการบริการด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่ รวมถึงร่วมกันผลักดัน สนับสนุน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ รวมถึงนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนไทย

ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ยังคงเป็นภัยสุขภาพที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเมือง แอปพลิเคชั่น Life Dee เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนไทย สามารถตรวจเช็กสุขภาพของตนเอง ค้นหาสถานบริการสุขภาพ ข้อมูลปริมาณฝุ่นในอากาศ ตลอดจนแผนที่แสดงแบบจำลอง สถานการณ์ฝุ่นภายใต้ภูมิอากาศจุลภาค (microclimate)

แอปพลิเคชั่น Life Dee มีฟังก์ชันการดูแลและป้องกันสุขภาพที่หลากหลาย ดังนี้

1. ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และ PM10 การแจ้งเตือนมลพิษของแต่ละพื้นที่ เช่น ค่าฝุ่น PM 2.5 จากข้อมูลดาวเทียม ค่าคุณภาพอากาศ AQI และ PM10 จากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมควบคุมมลพิษ

2. ข้อมูลสภาพอากาศที่แสดงข้อมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ (จากกรมอุตุนิยมวิทยา) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนกิจกรรมประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3. ห้องปลอดฝุ่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดทำห้องปลอดฝุ่นเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชน

4. แผนที่สถานบริการสาธารณสุขที่สามารถค้นหาเส้นทางการไปใช้บริการได้ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยค้นหาสถานบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้เคียงตำแหน่งผู้ใช้มากที่สุด โดยผู้ใช้สามารถค้นหาสถานบริการสุขภาพตามประเภทสถานพยาบาล พร้อมแสดงรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

5. คลินิกมลพิษออนไลน์ มุ่งเน้นให้บริการความรู้ฝุ่น PM2.5 และการดูแลสุขภาพ ตลอดจนบริการแบบฟอร์มการซักประวัติ อาการและโรคจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม ภายใต้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์

6. ข้อมูลสาระความรู้เกี่ยวกับฝุ่นและสุขภาพที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น สาเหตุของฝุ่น ผลกระทบของฝุ่นต่อสุขภาพ วิธีการป้องกันฝุ่น วิธีการดูแลตนเองเมื่อสัมผัสฝุ่นละออง เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่นต่อร่างกาย รวมถึงสามารถป้องกันตนเองเบื้องต้น และวางแผนกิจกรรมประจำวันได้

ทั้งนี้ แอป Life Dee จะแจ้งเตือนเมื่อฝุ่น PM 2.5 มากกว่า 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามค่ามาตรฐานใหม่ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านทางมือถือและ Smart watch ซึ่งจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมากยิ่งขึ้น

ไม่อยากเสี่ยงรับฝุ่น PM 2.5 และ PM10 จนเกิดปัญหาสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดแอป Life Dee ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *