ห่างไกล “โรคไข้เลือดออก” ด้วยแอป “รู้ทัน”

0
รู้จักแอป "รู้ทัน" เทคโนโลยีที่ช่วยให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

ช่วงนี้มีฝนตกหนักให้หลายพื้นที่ และเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งแต่ละโรคล้วนมีอาการรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ไม่อยากเสี่ยงต้องป้องกัน หนึ่งในตัวช่วยให้ห่างไกลไข้เลือดออกได้ คือ การใช้แอปพลิเคชันรู้ทัน

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 14 ก.ย. 65 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 24,065 ราย เสียชีวิต 16 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 5-14 ปี รองลงมา อายุ 15-24 ปี และเด็กแรกเกิด – 4 ปี จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี และตาก โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิต คือ 1) มีโรคประจำตัว 2) ไปรักษาที่โรงพยาบาลช้า 3) ซื้อยาลดไข้กลุ่มไอบูโพรเฟน หรือยาชุดมากินเอง

สำหรับวิธีป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ การทายากันยุง และนอนในมุ้ง เพื่อป้องกันยุงกัด รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบบ้าน ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำบริเวณน้ำขัง ทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง และไม่สร้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้น โดยยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะบริเวณรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายมาวางไข่

นอกจากวิธีข้างต้นที่เราคุ้นเคยกันดีแล้ว เราสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยให้ห่างไกลโรคไข้เลือดออกได้ โดยกรมควบคุมโรคและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” สามารถใช้บริการได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว ทำให้ทราบว่าในบริเวณที่อยู่รอบตัวมีผู้ป่วยไข้เลือดออกกี่คน เพื่อจะได้ช่วยกันเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ลดจำนวนลง

“แอปพลิเคชันรู้ทัน” จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหรือรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือระดับประเทศ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันและได้รับความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยแอปรู้ทันจะแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยง ณ ตำแหน่งปัจจุบันและพื้นที่ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และดัชนีความร้อนที่นำไปสู่โรคลมแดด

คุณสมบัติของ “แอปพลิเคชันรู้ทัน”

1. สื่อสารความเสี่ยงสุขภาพ ณ ตำแหน่งพิกัดปัจจุบันและเลือกพื้นที่ที่สนใจได้

2. สามารถติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่

2.1 แสดงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยอ้างอิงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากกรมควบคุมโรค ใน 4 สัปดาห์ล่าสุดซึ่งเป็นไปตามวงจรชีวิตของยุงลาย แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาเทียบกับข้อมูลจำนวนผู้ป่วยฯ 5 ปีย้อนหลังเป็นค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ความเสี่ยงสูง: ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบันมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง, ความเสี่ยงปานกลาง: ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบันเท่ากับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง, ความเสี่ยงต่ำ: ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบันน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง

2.2 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยอ้างอิงเกณฑ์จากกรมควบคุมมลพิษ

2.3 ดัชนีความร้อนที่นำไปสู่การเป็นโรคลมแดด

3. แสดงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

4. แสดงอุณหภูมิ สภาพอากาศ และการพยากรณ์อากาศ

5. แสดงข้อมูลสรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วัน

ย้ำอีกครั้ง หากสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยประเมินอาการ และการดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว จะช่วยลดการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *