4 หลักการเพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพ

0

สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ในส่วนของความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัวนั้น เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญยิ่ง คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก และไปสู่พ่อแม่ลูก และขยายไปสู่พ่อแม่ลูกและสมาชิกอื่นที่มีความสำคัญในครอบครัว

ปฏิสัมพันธ์ที่เด็กมีกับครอบครัว โดยเฉพาะกับพ่อแม่ พี่น้อง ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ในชีวิตนั้น มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการวางพื้นฐานของลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขา พ่อแม่ที่แสดงท่าทีรังเกียจเด็ก ไม่ยอมรับเด็ก กล่าวคือ มีสัมพันธภาพที่ห่างเหินกับเด็ก หรือปฏิบัติต่อเด็กอย่างมีอคติตั้งแต่แม้ก่อนเด็กเกิด แรกเกิด และตลอดช่วงชีวิตวัยเยาว์ของเด็ก หารู้ไม่ว่าตนกำลังบั่นทอนสัมพันธภาพที่ดีและมั่นคงของครอบครัว อันเป็นเหตุให้เกิดความอ่อนแอในครอบครัวของตนได้ในเวลาต่อมา

หนังสือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง โดย สำนักงานกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึง หลักการและแนวปฏิบัติการสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพ ดังนี้

1. หลักการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล พ่อ แม่ ลูก และบุคคลทุกคนในครอบครัว อาจมีความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน และอาจมองสิ่งต่าง ๆ ต่างมุมกัน ทุกคนจึงควรต้องรับฟังและเคารพความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีเหตุมีผล และมีความจริงใจต่อการยอมรับศักยภาพของกันและกัน

2. การพัฒนาทั้งหลายทั้งปวง มีฐานมาจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว กล่าวคือ ความสัมพันธ์ที่ดีนำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพทางกายที่ดี และความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ อีกทั้งยังลดความเห็นแก่ตัว ทำให้เกิดการสื่อสารที่สร้างสรรค์ต่อกันและความอนาทรต่อกันมากขึ้น

3. ครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจของบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างเป็นฐานความเข้มแข็งทั้งเพื่อการพัฒนาชีวิตครอบครัวโดยรวมและเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเผชิญอุปสรรคหรือภาวะวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

4. การรู้จักใช้หลักธรรมในการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวและรู้จักทะนุบำรุงรักษาสัมพันธภาพเช่นนั้น ในครอบครัวด้วยการมีสติกำกับอารมณ์และพฤติกรรม เพื่อช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกครอบครัวสามารถดำเนินและพัฒนาต่อไปได้อย่างราบรื่น สัมพันธภาพเช่นนี้จะเปิดทางให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน สร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์

สัมพันธภาพในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อความสัมพันธ์ของครอบครัวลดความเข้มแข็งลง พลังของครอบครัวในด้านความร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิดเพื่อจะหาทางเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะลดทอนลงหรือขาดหายใป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *