ไม่อยากให้เบบี๋ป่วย “โรคหัด” อย่าลืมพาไปรับวัคซีนตามกำหนด

0

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคหัดในประเทศไทยในปี 2564 พบผู้ป่วยจำนวน 178 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.26 ต่อแสนประชากร โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ร้อยละ 54.29) อย่างไรก็ตาม โรคหัด สามารถป้องกันได้ด้วยการพาเบบี๋ไปฉีดวัคซีน

โรคหัด (Measles) ติดต่อได้ง่ายผ่านทางเดินหายใจ ด้วยการไอ จาม ในระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา ไข้ ไอ น้ำมูก อาจพบตาแดงร่วมด้วย โดย 3–4 วัน หลังจากเริ่มมีไข้ อาจพบผื่นแดงขึ้นที่ใบหน้า จากนั้นลามไปแขนและขา โดยในผู้ป่วยบางรายสามารถพบภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ โดยมักพบผู้ป่วยในพื้นที่การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคหัดทำได้ไม่ครอบคลุม

โรคหัดป้องกันได้ หากได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (Measles Vaccine) ครบตามกำหนด โดยวัคซีนที่ใช้ฉีดเพื่อป้องกันคือวัคซีน Measles-Mumps-Rubella Vaccine (MMR) ซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันได้ทั้งโรคหัด (Measles) คางทูม (Mumps) และหัดเยอรมัน (Rubella) จากการศึกษาพบว่า หลังการให้วัคซีน 2 เข็มในเด็ก จะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน โรคหัดจนถึงในเด็กวัยเรียนและผู้ใหญ่ สำหรับภูมิคุ้มกันต่อโรคคางทูม หลังได้รับเข็มที่ 2 จะมีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ร้อยละ 66-95 และสำหรับโรคหัดเยอรมันนั้น หลังได้รับวัคซีนเพียง 1 เข็ม จะมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต

ข้อแนะนำในการฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม มีดังนี้

1. ให้วัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือนขึ้นไป และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4-6 ปีควรพิจารณาให้ฉีดเร็ว (อายุ 9 เดือน) ในพื้นที่ที่ยังมีรายงานผู้ป่วยโรคหัดจำนวนมากในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

2. การฉีดเข็มที่ 2 อาจให้ได้ตั้งแต่อายุ 2 ปี 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข

3. กรณีที่มีการระบาดหรือสัมผัสโรค อาจฉีดเข็มที่2 เร็วขึ้นก่อนอายุ 4 ปีได้โดยต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน

4. กรณีที่ต้องการวัคซีน หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม และอีสุกอีใส ในเวลาเดียวกัน สามารถใช้วัคซีนรวม หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส (MMRV) แทนการฉีดแบบแยกเข็มได้ทุกครั้งในเด็กอายุตั้งแต่ 1-12 ปี การใช้วัคซีนรวม MMRV ที่อายุ 4-6 ปีแทนการฉีดวัคซีนแบบแยกเข็ม พบมีอาการข้างเคียงไม่แตกต่างกัน การใช้วัคซีนรวม MMRV ในเด็กอายุ 12-23 เดือน มีโอกาสเกิดการชักจากไข้ได้มากกว่าการฉีดแบบแยกเข็ม กรณีที่เคยได้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) หรือ วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (VZV) มาก่อน แนะนำให้ฉีดวัคซีนรวม MMRV ห่างจากวัคซีน MMR ครั้งก่อน อย่างน้อย 1 เดือน และห่างจากวัคซีน VZV ครั้งก่อน อย่างน้อย 3 เดือน

ไม่อยากเสี่ยงโรคหัด อย่าลืมพาเบบี๋ไปรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด หากลูกน้อยมีอาการไข้ ไอ และผื่น ให้รีบไปพบแพทย์ เมื่อได้รับการวินิจฉัยยืนยันโรคหัด ควรให้เด็กอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *