9 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกาย-ใจ

0

สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีสุขภาพดีย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา นอกจากพฤติกรรมอนามัยแล้ว พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพก็มีส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 

74

 

การส่งเสริมสุขภาพ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย เช่น การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ โดยการไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ควบคุมน้ำหนัก ขับรถถูกกฎจราจร ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ครบถ้วนตามหลักโภชนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ

 

9 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 

  1. การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

หากบุคคลและครอบครัวมีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่เหมาะสมแล้ว จะช่วยให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิต โรคประสาท อาการวิตกกังวลต่าง ๆ

 

  1. มองโลกในแง่ดี

รู้จักการให้อภัยและยอมรับข้อบกพร่องของคนอื่น เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลาย ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม

 

  1. รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

มีความอดทนและอดกลั้น เมื่อเกิดความเครียดหรือความขัดแย้งในใจ สามารถลดหรือระบายความเครียดนั้นได้

 

  1. พยายามปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น

มีความจริงใจ มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น

 

  1. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ลดความเห็นแก่ตัว และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 

  1. พักผ่อนหย่อนใจ

การพักผ่อนหย่อนใจทำได้หลายวิธี เช่น การทำงานอดิเรกหรืองานอื่น ๆ การเล่นกีฬา เล่นดนตรี ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ เป็นต้น

 

  1. ออกกำลังกาย สบายชีวี

การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที สามารถสร้างความแข็งแรงและภูมิต้านทานโรค ทั้งนี้ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และอายุ

 

  1. ลด ละ เลิกอบายมุข

การดื่มสุรา สูบบุหรี่ เสพสารเสพติด เล่นการพนัน รวมทั้งการสำส่อนทางเพศ ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ เพราะนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว

 

  1. ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพของผู้รับการตรวจ ด้วยอาจมีโรคแอบแฝง จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือเฝ้าระวังก่อนที่จะลุกลามจนเกิดการเจ็บป่วย

 

สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่สิ่งนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ ทางเดียวที่จะได้มา คือ ต้องลงมือทำด้วยตนเองเท่านั้น ปรับพฤติกรรมเสียแต่วันนี้ สุขภาพที่ดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *