4 โปรแกรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มาพร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ

0

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบ พบว่าประมาณร้อยละ 2 เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน/ติดเตียงจากความเสื่อมของร่างกาย ดังนั้น การทำให้สุขภาพแข็งยังคงแรงควบคู่กับชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และนี่คือ 4 โปรแกรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มาพร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ

ในโอกาสครบรอบ 82 ปี กรมการแพทย์ได้มีการเปิดอาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อให้บริการผู้สูงอายุอย่างครบวงจร เน้นหลักป้องกัน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการวางแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลเพื่อคงสมรรถนะร่างกายที่ดี สามารถคงความแข็งแรงได้ยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่วัยก่อนสูงอายุคือตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป โปรแกรมการดูแลจะเริ่มต้นจากการตรวจคัดกรอง ปัญหากลุ่มอาการผู้สูงอายุ ผ่านการประเมิน 9 ด้านได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกาย การมองเห็น การได้ยิน สุขภาพช่องปาก การขาดสารอาหาร การกลั้นปัสสาวะ ความคิดความจำ ภาวะซึมเศร้า และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

หากพบปัญหาด้านใดจะส่งประเมินอย่างละเอียดเพิ่มเติม และ พบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการและให้การดูแลรักษา รวมไปถึงการดูแลโรคร่วมทั่วไปที่ตรวจพบด้วย โดยสถาบันเวชศาสตร์ฯ จะมีการวางแผนโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ระบบประสาทและจิตใจ โดยสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย

1. ออกกำลังกายทางการแพทย์ (Smart Medical Wellness Gym) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการออกกำลังกายทางกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมทำให้ผู้รับบริการสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมแรงต้านลมจากเครื่องออกกำลังกายช่วยลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ ทั้งนี้ ก่อนการออกกำลังกายจะมีการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย และการตรวจประเมินการทรงตัวเพื่อคัดกรองภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าทุกๆ 1-2 เดือน ควบคู่ไปกับการปรับโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับของแต่ละบุคคล หากผู้มารับบริการพบปัญหาสุขภาพจะส่งต่อให้พบแพทย์วินิจฉัยในลำดับถัดไป

2. บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day Service) เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ มีการจัดบริการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทางกาย จิตใจ สังคมของผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุเน้นบริการที่บูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเข้าด้วยกัน โดยทีม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรจากศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี และวิทยากรจากกรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพด้านการเคลื่อนไหว ความคิด ความจำ อารมณ์และพฤติกรรม

3. ธาราบำบัด (Hydrotherapy) ช่วยส่งเสริมสุขภาพเพื่อคงสมรรถนะทางกายของผู้สูงอายุ เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อม (OA knee) ซึ่งข้อดีของการออกกำลังกายในน้ำ น้ำจะช่วยพยุงตัว ช่วยลดน้ำหนักที่กระแทกหรือกดลงบนข้อต่อขณะออกกำลังทำให้ไม่ปวด และเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจากแรงต้านของน้ำ โดยพื้นสระสามารถปรับระดับความลึกได้เพื่อปรับแรงต้านในการออกกำลัง นอกจากนี้ยังเป็นสระน้ำเกลือและปรับอุณหภูมิน้ำตลอดเวลาให้เหมาะกับสภาพผิวผู้สูงอายุ

4. งานกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ความคิด ความจำ ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ยังมีบริการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ ณ อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย กรมการแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *