Category Archives: zFeature2

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-1

รับมือ “วัยทอง” อย่างไรให้เป๊ะทั้งกายใจ

“วัยทอง” เป็นภาวะที่สตรีเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน มักพบในช่วงอายุระหว่าง 45-50 ปี ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านอารมณ์และร่างกาย ฉะนั้นสิ่งสำคัญ คือ ต้องรู้เท่าทัน เพื่อรับมืออย่างถูกต้อง จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงปัญหาสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้อยู่อย่างสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ