Tag Archives: Long COVID

“โพรไบโอติก” จุลินทรีย์จิ๋ว ตัวช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน บรรเทาภาวะลองโควิด

คำแนะนำจากกรมอนามัยว่าด้วยเรื่องการรักษาภาวะ Long Covid กับการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยโพรไบโอติก