Tag Archives: โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง..มะเร็งที่พบมากในคนไทย-มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี

ทำความรู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โรคร้ายที่คนไทยป่วยกัน 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบมากในคนไทย