Tag Archives: เด็กกลุ่มเสี่ยง

กุญแจสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาการเบบี๋กลุ่มเสี่ยง

เรื่องน่ารู้ของพ่อแม่มือใหม่! เบบี๋กลุ่มเสี่ยงไม่ใช่ปัญหาหากรู้จักวิธีการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง

เช็คว่าลูกเป็นกลุ่มเสี่ยงไหม ด้วยการประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ

เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ทารกแรกเกิดที่ขาดออกซิเจน และ/หรือ มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาความบกพร่องทางสติปัญญา พัฒนาการที่ล่าช้า ปัญหาการเรียนรู้ และอาจเกิดความพิการทางสมอง การได้รับการค้นพบและแก้ไขโดยทันทีจะช่วยลดปัญหาได้