Tag Archives: สุขภาพผู้สูงอายุ

สุขภาพดีฉบับวัยเก๋าด้วยหลัก “กินได้ ตาดี มีแรงเดิน”

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ หลายครอบครัวจะมีสมาชิกในบ้านเป็นผู้สูงอายุ หนึ่งในสิ่งที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญก็คือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในด้านโภชนาการ

ลดปัญหาสุขภาพผู้สูงวัยด้วย 4 Smart

คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 เพื่อให้ผู้สูงอายุในครอบครัวของเราแข็งแรงสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ หลัก 4 Smart ช่วยได้ค่ะ

ทริคดูแลผู้สูงวัย ป้องกัน “ล้ม-ลืม-เศร้า-กินข้าวไม่อร่อย”

สังคมไทยในปัจจุบันถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรค และปัญหาสุขภาพ มีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพแข็งแรง ฉะนั้น เพื่อให้ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่เราทุกคนในครอบครัวเคารพนับถือ สมาชิกในบ้านจึงควรช่วยกันดูแลสุขภาพของพวกท่านอย่างรอบด้านนะคะ

“3 อ. 2 ส. 1 ฟ.” หลักง่ายๆ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

ทุกคนในครอบครัวควรช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในบ้าน นอกจากสุขภาพกายแล้ว สุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสำคัญ อย่าปล่อยให้ท่านเหงาหรือรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะ อย่าลืมว่าจิตใจที่อ่อนแอย่อมส่งผลถึงสุขภาพกายได้ค่ะ