Tag Archives: ความผิดปกติทางจิต

โรคประสาท VS โรคจิต ต่างกันหรือไม่? อย่างไร?

เชื่อว่ามีหลายคนสับสนระหว่างโรคจิตกับโรคประสาท ไม่แน่ใจว่ามีความหมายเหมือน หรือต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบต่อคำถามที่ว่า สองคำนี้ ต่างกันหรือไม่? อย่างไร?