Tag Archives: กิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ลูกในท้องแข็งแรง เริ่มต้นที่แม่กระฉับกระเฉง

คุณแม่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องมีกิจกรรมทางกายเพื่อรักษาความกระฉับกระเฉงในชีวิต ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ทั้งของแม่และทารกน้อยในท้องด้วย