4 เรื่องจริงของ “ความอ้วน” ที่ผ่านงานวิจัยมาแล้ว!

0

วันนี้สดสวยมี 4 เรื่องจริงของ “ความอ้วน” ที่อยากให้เพื่อนๆ ได้เก็บไว้พิจารณากัน โดยความจริงที่ว่านี้นั้นได้ผ่านการศึกษามาแล้ว!

4 The true story of obesity

1. ระยะเวลาที่อ้วน

หากอ้วนตั้งแต่อายุยังน้อย ก็ยิ่งทำให้อายุสั้นลงมากขึ้น

2. ระดับความอ้วน

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 หมายถึงมีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 30-35 ระดับ 2 หมายถึงมีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 35-40 และระดับ 3 หมายถึง มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 40 ขึ้นไป จะพบว่า ผู้ที่มีความอ้วนระดับ 1 จะมีอายุสั้นลงเฉลี่ย 2-2 ปี ระดับ 2 จะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง 3.2 ปี และระดับ 3 จะมีอายุสั้นลงเฉลี่ย 4.3 ปี

3. เพศ

ความอ้วนมีผลให้เพศชายอายุสั้นกว่าเพศหญิง เช่น ในเพศชายที่มีความอ้วนระดับ 3 ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 29 ปี จะมีอายุสั้นลง 11.7 ปี ส่วนเพศหญิงอายุสั้นลง 9.3 ปี

แต่ถ้าเพิ่งมาอ้วนเมื่ออายุ 60 ปี เพศชายจะมีอายุสั้นลงเพียง 2.9 ปี ส่วนเพศหญิงจะมีอายุสั้นลง 0.2 ปี

4. มีโรคแทรกซ้อนหลายโรค

เช่น โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง หากพบโรคแทรกซ้อนมาก ก็จะยิ่งทำให้อายุสั้นลงมากขึ้นเท่านั้น

และไม่ใช่น้ำหนักเพียงอย่างเดียวที่สามารถบอกถึงความอ้วนได้ สัดส่วนหรือทรวดทรงก็สามารถบอกความอ้วนได้เช่นกัน

ใครที่มีรูปร่างแบบแอปเปิ้ลหรือมีลักษณะอ้วนลงพุงต้องระวังเรื่องสุขภาพเช่นกัน ในอังกฤษมีการศึกษาระหว่างอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อความสูง กับการเกิดโรคว่ามีความสัมพัน์กัน โดยพบว่า ยิ่งมีอัตราส่วนของแส้นรอบเอวสูงมากเท่าไหร่ อายุก็จะยิ่งสั้นลงมากเท่านั้น

นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ยังมีข้อมูลที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพบว่า เพศชายรูปร่างอ้วนจะมีอายุสั้นกว่าเพศหญิง โดยพบว่า เพศชายและหญิงอายุ 30 ปี ที่มีอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อความสูงมากกว่า 0.8 จะมีอายุสั้นลงถึง 20 ปีและ 10.6 ปีตามลำดับ

อ่านผลการศึกษาทั้งสองเรื่องนี้แล้ว เพื่อนๆ ต้องรีบชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง และเส้นรอบเอวนะคะ เพื่อมาคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย แล้วคอยควบคุมไม่ให้ค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 และไม่ควรมีขนาดเส้นรอบเอวเกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูง ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพด้วยละค่า…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *