การใช้สิทธิบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของว่าที่คุณแม่

0

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เป็นสิทธิประโยชน์เดียวในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดให้กับประชาชนไทยทุกสิทธิ เช่น ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้มีสิทธิประกันสังคม ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และนี่คือ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ที่ว่าที่คุณแม่ควรรู้และใช้

1. บริการคัดกรองความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเสพสารเสพติด

กิจกรรมสำคัญที่จะได้รับ :

– ตรวจคัดกรองความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติดด้วยเครื่องมือ ASSIST พร้อมให้คำแนะนำอย่างสั้น

– ในรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป แนะนำให้รับบริการการให้คำปรึกษาและพิจารณาการใช้ยาเลิกบุหรี่ร่วมด้วย

กลุ่มเป้าหมาย :

– ผู้มีอายุ 15 – 24 ปี และผู้ที่มีอายุ 25 – 30 ปีทุกคน

– สำหรับผู้มีอายุ 30 – 59 ปี จะตรวจคัดกรองเฉพาะผู้สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น

ความถี่ : 1 ครั้ง ต่อปี

2. บริการวัดความดันโลหิต

กิจกรรมสำคัญที่จะได้รับ : ตรวจวัดความดันโลหิต ณ สถานพยาบาลหรือที่ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่มีอายุ 15 – 24 ปี และผู้มีอายุ 25 – 59 ปี

ความถี่ : อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี หรือทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

3. บริการให้คำปรึกษาและคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี

กิจกรรมสำคัญที่จะได้รับ : หน่วยบริการแจ้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้รับบริการทราบ และบริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีตามความสมัครใจ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่มีอายุต่ำากว่า 24 ปี และผู้มีอายุ 25 – 59 ปี ที่สมัครใจ

ความถี่ : ตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลยพินิจของแพทย์

4. บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

กิจกรรมสำคัญที่จะได้รับ : รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กที่ประกอบด้วยธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม และกรดโฟลิก 2.8 มิลลิกรัม

กลุ่มเป้าหมาย : วัยรุ่น หญิงอายุ 13 – 24 ปี และ หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 25 – 45 ปี

ความถี่ : 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์

5. บริการอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

กิจกรรมสำคัญที่จะได้รับ :

– บริการคำปรึกษาแนะนำอนามัยการเจริญพันธุ์และบริการวางแผนครอบครัว

– บริการส่งเสริมสุขภาพทั่วไปและป้องกันโรค คัดกรองความเสี่ยง

– บริการถุงยางอนามัย/ ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินและคำแนะนำการใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์และการตั้งครรภ์

– บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย

– บริการวางแผนครอบครัวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ

กลุ่มเป้าหมาย : หญิงและชายวัยเจริญพันธุ์

ความถี่ : ตามความสมัครใจ

การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวคุณภาพ หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ว่าที่คุณแม่ต้องใส่ใจคือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลโรค จึงควรใส่ใจและใช้สิทธิที่พึงมีเหล่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *