เด็กยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทางแก้ต้องเริ่มที่ครอบครัว

0

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน รูปแบบการแพร่ระบาดจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ ที่น่ากลัวคือ ยาเสพติดอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด จึงเป็นเรื่องง่ายที่ลูกหลานหรือคนในครอบครัวจะเข้าถึงยาเสพติดได้ ไม่อยากให้เกิดปัญหายาเสพติดอันดับแรกก็ต้องเริ่มที่ครอบครัว

ในปัจจุบันผู้ค้ายาเสพติดมักจะหาวิธีการขายในรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผสมตัวยาหลากหลายชนิด การนำยาเสพติดใส่ในบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ และลักลอบจำหน่าย โดยใช้ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับการโฆษณาชวนเชื่อ ทำให้การตรวจสอบทำได้ยาก

นอกจากนี้ ความที่พ่อแม่เป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เพื่อหาเงินทองมาเลี้ยงดูลูกและใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้มีการพูดคุยกับลูกน้อยลง ร่วมกับความอยากรู้อยากลอง ความต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องสงสัยก็มักจะปรึกษาหาทางออกกันเองภายในกลุ่มเพื่อน อาจเป็นสาเหตุให้ถูกชักจูงและชี้นำไปในทางผิดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องยาเสพติด หรือการใช้ยารักษาโรคไปในทางที่ผิด

ดังนั้น พ่อแม่ยุคใหม่ ต้องติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ ดูแลเอาใจใส่พร้อมสังเกตพฤติกรรมของลูก พยายามหาเวลาพูดคุย หรือหากิจกรรมที่ทำร่วมกันได้  ปรับเปลี่ยนจากผู้ออกคำสั่ง เป็นเพื่อนที่พร้อมจะเข้าใจ ต้องทำให้ลูกไม่กลัวและกล้าที่จะปรึกษาหากพวกเขาประสบกับปัญหาต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ไม่ใช่แค่เรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ชุมชน ครอบครัว ดังนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ เข้าใจและตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ผลต่อตนเองและสังคม

2. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต รู้จักปฏิเสธหากถูกชักชวนหรือบังคับให้ลองใช้ยาเสพติด รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดหรือทำอย่างครบถ้วนในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดต้องไม่เผอเรอไปใช้หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาด

3. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

4. ย้ำเตือนลูกหลาน รวมถึงเด็กและวัยรุ่นที่คิดอยากจะลองใช้ยาเสพติด หรือนำยารักษาโรคไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ให้ตระหนักถึงอันตรายของยาเหล่านั้น กล่าวคือ ยาและสารเสพติด ล้วนส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อร่างกายผู้เสพ และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงต่าง ๆ ร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ หากพบลูกหลาน หรือคนใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องยาและสารเสพติดได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *