4 ความเชื่อในการเลี้ยงลูก ที่ขวางพัฒนาไอคิว-อีคิวเด็ก

0

การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่พ่อแม่ทุกคนพร้อมทุ่มเท เพื่อแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดกับลูก ให้เจ้าตัวเล็กเติบโตอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะความฉลาดในเรื่องไอคิวและอีคิว สิ่งที่ต้องระวังคือ การเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กด้วยแนวทางที่ผิดพลาด และนี่คือ 4 ความเชื่อในการเลี้ยงลูก ที่ขวางพัฒนาไอคิว-อีคิวเด็ก

ข้อมูลจาก น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า…

จำนวนเด็กเกิดใหม่ในปัจจุบันลดลงจากเดิมเฉลี่ยวันละ 2,217 คน ในปี 2548 เหลือวันละ 1,861 คน ในปี 2558 จึงต้องเร่งสร้างศักยภาพให้เด็กไทยมีความฉลาดทั้งเชาวน์ปัญญา หรือ ไอคิว ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ อีคิว ด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้มนุษย์ประสบผลสำเร็จ มีชีวิตที่เป็นสุข

โดยทั้งไอคิวและอีคิวสามารถกระตุ้นและพัฒนาให้ดีขึ้นจากการเลี้ยงดู ทั้งนี้ อุปสรรคสำคัญที่ทำให้เด็กไทยยังมีไอคิวและอีคิวไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อผิดๆ ในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ ทำให้เด็กสูญเสียโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมอื่นๆ ได้แก่

4-faith-in-raising-children-the-development-of-iq-eq-children

  1. เชื่อว่า การรักลูก คือ การเลี้ยงดูให้ลูกสุขสบาย พ่อแม่ทําทุกอย่างแทนลูก
  2. เชื่อว่า เด็กเล็กยังไม่จําเป็นต้องสอนอะไรมาก โตขึ้นเด็กจะเรียนรู้และคิดอะไรได้ด้วยตนเอง จึงมักปล่อยปละละเลยไม่จัดการอะไรเมื่อลูกทำสิ่งไม่ถูกต้อง
  3. เชื่อว่า การให้ของทุกอย่างที่ลูกต้องการคือการแสดงว่าพ่อแม่รัก
  4. เชื่อว่า คนที่เก่งและประสบความสําเร็จในชีวิตคือคนที่เรียนดี จึงมุ่งให้ลูกเรียนอย่างเดียว ไม่ต้องรับผิดชอบงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

ความเชื่อเหล่านี้จะทำให้เด็กขาดโอกาสได้รับการพัฒนา ทำให้เด็กปรับตัวได้ยาก ไม่รู้จักการเป็นผู้ให้ เมื่อพบความผิดหวังในการเรียนหรือทำงาน จะไม่สามารถปรับตัวได้ โดยความรักที่ถูกต้องของพ่อแม่ คือ การเลี้ยงดูให้ลูกช่วยเหลือตนเอง และพึ่งพิงตนเองได้ จะทําให้เด็กเป็นอิสระมีความภาคภูมิใจตนเอง และเข้าใจคนอื่น เด็กที่ถูกเลี้ยงดูอย่างสุขสบาย จะขาดความอดทน ขาดความเข้าใจเห็นใจคนที่ยากลำบาก ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น

คนที่จะประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่เป็นสุขนั้น ต้องมีทั้งไอคิวและอีคิว อยากให้เจ้าตัวเล็กเป็นเช่นนั้นเมื่อเติบโต คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใส่ใจเรื่องการเลี้ยงดูนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *