เสี่ยงติดเชื้อโรค… คนไทยล้างมือประจำแค่ 1 ใน 4

0

“มือ”

เป็นอวัยวะที่สามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดาย มีโรคติดเชื้อมากมายที่สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสเช่น โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัด ตาแดง อีสุกอีใส ฉะนั้น การล้างมือให้สะอาด จึงเป็นพฤติกรรมที่เราควรทำจนเป็นนิสัย แต่ไม่เพราะความไม่รู้หรือความมักง่ายกันแน่

ผลสำรวจล่าสุดจึงพบข้อมูลที่น่าตกในว่า คนไทยล้างมือประจำแค่ 1 ใน 4

จากการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทั้ง 4 ภาครวมทั้งในเขตกทม.และปริมณฑล โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 512 คน ผลปรากฏว่า…

มีกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมมือสะอาด คือล้างมือฟอกสบู่ติดเป็นนิสัย กระทำทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วม และก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ อีกร้อยละ 72 ล้างบ้างไม่ล้างบ้าง และไม่เคยล้างเลย ร้อยละ 3 ซึ่ง 2 กลุ่มหลังนี้ มีความเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคต่างๆ ที่ติดมากับมือ ไปสู่คนอื่นได้ เช่น เชื้อโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวพบได้ตลอดปี ปีละ 1 ล้านกว่าราย สาเหตุของโรคนี้เกิดได้จากทั้งเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ที่มีอยู่ในอุจจาระ เช่น อี.โคไล ซึ่งติดมากับมือและปนเปื้อนในอาหารและน้ำที่รับประทานเข้าไป ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการล้างมือและฟอกสบู่

Washing hands

ในอุจจาระของคน น้ำหนัก 1 กรัม จะมีเชื้อโรค 1 ล้านล้านตัว หากมีอุจจาระติดมือ เชื้อโรคก็จะติดมาด้วยและมีโอกาสก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ มีผลการศึกษาเปรียบเทียบในต่างประเทศ พบว่า หากไม่ล้างมือเลย จะตรวจพบเชื้อโรคบนมือได้มากถึงร้อยละ 44 หากล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียว จะช่วยขจัดเชื้อโรคออกจากมือได้ประมาณร้อยละ 70 แต่หากล้างมือด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด จะสามารถขจัดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงออกจากมือได้ถึงร้อยละ 92 ซึ่งให้ผลต่อการป้องกันโรคได้ดีพอๆ กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินอาหาร รวมทั้งลดโรคอื่นๆ ที่เชื้อติดมากับมือ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก ได้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *