แค่ยอมรับว่า… ป่วย ก็ช่วยให้หายได้แล้ว

0

แค่เปิดใจยอมรับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นก็เสมือนได้รับการบำบัดรักษาไปบางส่วนแล้ว!

ผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of CardiovascularNursing ระบุว่า ผู้ป่วยปรับตัวเข้ากับอาการของตัวเองได้ จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น เจ็บปวดน้อยลง ร่าเริงแจ่มใส และนอนหลับได้ดีกว่า เมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบการยอมรับความเจ็บปวยของตัวผู้ป่วยเอง พบว่า กลุ่มที่ยอมรับได้มากกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

accept

โมนิกา โอเบคโล พยาบาลวิชาชีพแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์วรอคลอว์ ประเทศโปแลนด์ อธิบายว่า คณะวิจัยได้ศึกษาผู้ป่วยชายหญิง 100 คน จากแผนกโรคหัวใจและหลอดเลือดของมหาวิทยาลัยในปี 2012 และ 2013 ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 63 ปี และเป็นโรคหัวใจล้มเหลวอย่างน้อย 6 เดือน มีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพลังงาน ความเจ็บปวด อารมณ์ตอบสนอง การนอนหลับ การเข้าสังคม การเก็บตัว การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น

นักวิจัยพบว่า ความรู้เรื่องอาการและวิธีรักษาโรคหัวใจล้มเหลวช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจความเจ็บป่วยของตัวเองได้ดีขึ้น นอกจากนี้หากผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ จะช่วยให้เรียนรู้ถึงอาการที่ตนเองเป็นได้มากขึ้น ทำให้มีสภาวะอารมณ์ที่มั่นคงและสามารถทำตามที่แพทย์แนะนำได้ง่ายขึ้น

การมองเห็นสภาวการณ์ตามความจริง เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการรับมือกับความเจ็บไข้ทั้งมวล

ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *