Multiple Sclerosis โรคเสี่ยงของวัยทำงานที่รักษาไม่ได้!

0

“โรคเอ็มเอส” (Multiple Sclerosis)

หรือ โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง เป็นหนึ่งในโรคหายากที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ ทำให้ปลอกหุ้มประสาทอักเสบถูกทำลาย จนก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางเส้นประสาทที่ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ อาทิ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาที่ร่างกาย เวียนหัว

โรคเอ็มเอสนี้เกิดได้กับทุกส่วนของร่างกาย อาการแตกต่างกันไปขึ้นกับระบบประสาทที่ผิดปกติว่าเป็นส่วนใด และระบบประสาทส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับอวัยวะใด

เช่น หากมีความผิดปกติที่ตำแหน่งของเส้นประสาทตาก็จะทำให้มีอาการตามัว หากเกิดที่ส่วนสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัว ก็จะทำให้การทรงตัวของร่างกายผิดปกติ อาจมีอาการแขนขาอ่อนแรง หรือไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เป็นต้นหากเป็นมากอาจสูญเสียการเคลื่อนไหวของร่างกาย จนอาจเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และเสียชีวิตได้

Close-up on discussion.

ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของโรคเอ็มเอสได้ แต่เชื่อว่ามาจากหลายสาเหตุร่วมกัน คือ มีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างที่เอื้อต่อการเกิดโรคและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองผิดปกติ ร่วมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น เคยมีการติดเชื้อไวรัสบางชนิดมาก่อน มีภาวะขาดวิตามินดี และสูบบุหรี่ สำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคเอ็มเอสคือ ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี และพบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคเอ็มเอสให้หายขาดได้ การรักษาที่มีเป็นการรักษาเพื่อลดความรุนแรงและการกำเริบของโรครวมถึงการป้องกันเกิดภาวะทุพพลภาพ

หรือการรักษาอาการต่างๆ ที่เกิดจากการฟื้นฟูที่ไม่สมบูรณ์ เป็นการรักษาอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยลดการกำเริบ ลดขนาด และจำนวนของรอยโรคในสมองและไขสันหลัง รวมถึงชะลอการเสื่อมและสูญเสียเซลล์ประสาทสมอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนสามารถอยู่กับโรคเอ็มเอสได้อย่างมีความสุขตามในระยะยาวการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ รวมถึงปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยโรคนี้

โรคเอ็มเอสมีอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงและยังมีอาการคล้ายโรคอื่นๆ จึงทำให้การวินิจฉัยโรคค่อนข้างยากและล่าช้า ทางที่ดีหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *