คนไทยร้อยละ 74 กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ!

0

“ผักและผลไม้” คือ อาหารที่จำเป็นทั้งต่อมนุษย์และสัตว์ ในส่วนของมนุษย์นั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การรับประทานผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต

ปัญหาคือ ผลสำรวจพบว่า คนไทยร้อยละ 74 กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ!

จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า…

อัตราการบริโภคผักผลไม้ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่บริโภคได้อย่างเพียงพอตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ที่แนะนำให้บริโภคผักผลไม้ให้ได้วันละ 400 กรัม หรือ 5 ทัพพี มีเพียง 25.9 ดังนั้นประชาชนมากถึงร้อยละ 74.1 ยังขาดการกินผักและผลไม้ที่พอเพียง

ทั้งนี้สัดส่วนของคนที่กินผักและผลไม้เพียงพอในแต่ละภาคพบว่า ภาคกลางมีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 32.4 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 28.8 ภาคใต้ ร้อยละ 28.กรุงเทพฯ ร้อยละ 21.6 และภาคเหนือ น้อยที่สุดคือต่ำกว่าร้อยละ 20 สาเหตุอาจเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เราต้องพึ่งพิงอาหารสำเร็จรูป หรืออาหารจากตลาดเป็นหลัก

thai-people-74-percent-eat-fruits-and-vegetables-is-not-enough

ประกอบกับประชาชนมีความกังวลใจต่อความปลอดภัยในการบริโภคผักผลไม้ ซึ่งผลการสำรวจของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในปี 2559 ได้ตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักผลไม้เกินกว่าค่า Minimum Residue Level (MRL) ถึงร้อยละ 46.4 ทางออกหนึ่งคือการล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธีก่อนบริโภค

การรับประทานผักผลไม้เป็นประจำ นอกจากจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายแล้ว ยังช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเป็นปกติ ช่วยป้องกันโรคท้องผูกได้ และเป็นอาหารสมองที่ดี  อีกทั้งผักผลไม้บางชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำบัดและรักษาโรคบางชนิดได้อีกด้วย เช่น ไข้หวัด ร้อนใน แผลอักเสบ เหน็บชา เป็นต้น

การไม่กินผักผลไม้ เท่ากับเป็นการกินอาหารไม่ครบทั้ง 5 หมู่ สารอาหารที่ได้รับ ย่อมไม่ครบตามไปด้วย ฉะนั้น ปัญหาสุขภาพย่อมตามมาอย่างแน่นอน ไม่อยากพลาดก็ต้องหม่ำๆ ให้ครบทั้ง 5 หมู่นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *