อันตราย! ผู้ป่วยกว่า 40% มีปัญหาใช้ยาไม่ถูกต้อง

0

“ยา”คือ วัตถุที่ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์และสัตว์เพราะยาแต่ละชนิดมีสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด ที่น่าตกใจ คือ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกว่า 40% มีปัญหาใช้ยาไม่ถูกต้อง

ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ให้ข้อมูลว่า…

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผู้ป่วยกว่าร้อยละ 40 มีปัญหาจากการใช้ยาที่บ้าน อาทิ ใช้ยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง ได้รับยาขนาดที่ต่ำหรือสูงเกินไป มีการบริหารยาฉีดและยาพ่นไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยได้ครอบครองยาเกินความจำเป็น ส่งผลให้เกิดปัญหายาเหลือใช้ ยาเสื่อมสภาพ และยาหมดอายุ ซึ่งจากการประมาณการในระดับประเทศพบว่าผู้ป่วย 19.2 ล้านคน ครอบครองยาเกินความจำเป็น โดยคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางการคลังถึง 2,349 ล้านบาท

over-40-of-patients-have-problems-with-medications

กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการใช้ยา จากการศึกษาพบว่ามีผู้สูงอายุเข้านอนโรงพยาบาลจากปัญหาการใช้ยาจำนวนมาก โดยพบถึงร้อยละ93 ที่เกิดปัญหาในระดับรุนแรงปานกลางร้อยละ5 ที่เกิดปัญหาระดับรุนแรงมาก และมีถึงร้อยละ 2 ที่เสียชีวิตจากการใช้ยา ขณะที่ผู้ที่ป้องกันได้มีร้อยละ27

ทั้งนี้ กลุ่มยาที่เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุต้องเข้านอนในโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มยาในระบบต่อมไร้ท่อ อาทิ ยารักษาโรคเบาหวาน กลุ่มยาในระบบหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มยาในระบบประสาท และกลุ่มยาในระบบทางเดินหายใจ ขณะเดียวกันมีการสำรวจปัญหายาในระดับชุมชน พบว่ามียาอันตรายกระจายอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก เช่น กลุ่มยาแก้ท้องเสียหรือยาหยุดถ่าย ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ยาปฏิชีวนะ

นอกจากรายการยาอันตรายแล้ว ยังพบปัญหาการเข้าถึงยาซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล การใช้ยาเกินจำเป็น การใช้อย่างไม่ถูกวิธีและไม่ถูกขนาด หรือการนิยมใช้ยาตามโฆษณาวิทยุในผู้ป่วยสูงอายุ การใช้ยาชุดโดยไม่มีความรู้ ซึ่งทั้งหมดนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพรุนแรง เช่น การดื้อยา การแพ้ยาอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ย้ำกันอีกครั้งว่า การใช้ยาอย่างถูกวิธีย่อมช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย ขณะเดียวกันก็อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ยาไม่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *