Tag Archives: Macular Degeneration

เหล่าชาวสูงวัยต้องระวัง “โรคจุดภาพชัดเสื่อม”

“โรคจุดภาพชัดเสื่อม” (Macular Degeneration) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมของบริเวณจุดภาพชัดของจอตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนกลางของภาพมักเกิดขึ้นตามการเสื่อมสภาพของร่างกายตามอายุขัย พบได้บ่อยในผู้มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบร่วมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อในตา ผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆ หรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ