Tag Archives: ไต คือ

ใครที่เสี่ยงโรคไตมากที่สุด? เราหรือเปล่า? เช็คดู!

ข้อมูลจากการศึกษาจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงปี 2018 ที่ผ่านมา พบว่าคนไทยป่วยเป็น โรคไตเรื้อรัง กวา 17.6% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ถ้าคิดเป็นภาพแบบง่ายๆ จำนวนคน 10 คนที่เดินผ่านเราไป อาจมีคน 2 คนที่เป็นโรคไต!

กินยาแบบ “คนรักไต” แนวทางโดยเภสัชกร

ปัจจุบันข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน โดยกว่า 100,000 คน เป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติทำให้ต้องเสียเวลาในการมาฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องเป็นประจำ

8 วิธีรักษาไตให้แข็งแรง ก่อนโรคไตถามหา!

ไตเป็นอวัยวะขนาดเท่ากำปั้นตั้งอยู่ที่ด้านล่างของกรงซี่โครงทั้งสองด้านของกระดูกสันหลัง ทำหน้าที่หลายอย่าง สิ่งสำคัญที่สุดคือกรองของเสียน้ำส่วนเกินและสิ่งสกปรกอื่น ๆ จากเลือด ของเสียเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในกระเพาะปัสสาวะและต่อมาถูกขับออกทางปัสสาวะ

CLOSE
CLOSE