Tag Archives: โรคไม่ติดต่อ

INFOGRAPHIC: พฤติกรรมเนือยนิ่ง ทำอะไรกับร่างกายของเราบ้าง?

พฤติกรรมเนือยนิ่ง ได้รับการเปิดเผยโดยกระทรวงสาธารณสุขว่า… “คนไทยโดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่ไม่รวมการนอนสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวัน” ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบกว่า 71%

สุขภาพดีทั้งครอบครัวด้วยการลดหวาน มัน เค็ม

ปัจจุบันคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนมากจะเกิดกับกลุ่มคนที่บริโภคอาหารเกินความต้องการร่างกาย และเป็นอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป รวมทั้งขาดการออกกำลังกาย

5 โรคเฝ้าระวังปี 2559 รู้ก่อน ป้องกันทันท่วงที!!

ในรอบปี 2558 มีเหตุการณ์สำคัญหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไทย ไม่ว่าจะเป็น โรคเมอร์ส ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซีย โรคไข้เลือดออก ปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจร รวมถึงเหตุการณ์ในต่างประเทศ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทวีปแอฟริกา ไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้าน และการเกิดแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งล้วนนำมาซึ่งความสูญเสียที่ใครก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น