Tag Archives: โรคลมชักในผู้ป่วยเด็ก

รู้จัก “โรคลมชักในผู้ป่วยเด็ก”

“โรคลมชัก” เป็นโรคระบบประสาทเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดในเด็กทั่วโลก คือประมาณ 41-187 ต่อแสนประชากร พบอุบัติการณ์สูงในขวบปีแรกความชุกของโรคลมชักรวมทุกอายุประมาณ 4-10 ต่อ 1000 ประชากร