Tag Archives: โรคทางดวงตา

ผวา… นิ่วที่ตา ขึ้นได้โดยไร้สาเหตุ!

“หินปูนเยื่อตา” หรือ “นิ่วเยื่อตา” (Conjunctival Concretion)เป็นตุ่มหรือเม็ดเล็กๆขนาดน้อยกว่า 1-3 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง สีขาวอมเหลือง คล้ายผลึกที่ทึบแสง อาจพบเม็ดเดียวหรือหลายเม็ดอยู่ที่เยื่อตา มักพบที่เยื่อตาที่บุเปลือกตา หรือบริเวณร่องเยื่อบุตา ส่วนน้อยที่พบที่เยื่อบุตาบริเวณตาขาว

เหล่าชาวสูงวัยต้องระวัง “โรคจุดภาพชัดเสื่อม”

“โรคจุดภาพชัดเสื่อม” (Macular Degeneration) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมของบริเวณจุดภาพชัดของจอตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนกลางของภาพมักเกิดขึ้นตามการเสื่อมสภาพของร่างกายตามอายุขัย พบได้บ่อยในผู้มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบร่วมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อในตา ผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆ หรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ