Tag Archives: เล่า

ทริค “กิน-กอด-เล่น-เล่า” ลดปัญหาพฤติกรรม-เสริมอีคิวให้เบบี๋

เสริมสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นกับเด็กเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับช่วงวัย 3-5 ปี ต่อไป ด้วยเทคนิค “กิน-กอด-เล่น-เล่า”