Tag Archives: เคล็ดลับสุขภาพดี

สุขภาพดีอย่างยั่งยืนด้วยการปรับพฤติกรรม

การมีสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้อายุยืนยาว การดำเนินชีวิตเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นและแข็งแรง จิตใจแจ่มใส่เบิกบานนั้น ทุกคนสามารถสร้างและปรับพฤติกรรมที่ดีได้ด้วยตนเองจนเป็นนิสัย เป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายห่างไกลโรคและความเจ็บป่วย ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้น เราสามารถสร้างได้ด้วยเคล็ดลับง่าย ๆ ผ่านการปรับพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ปรับพฤติกรรมการกิน เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ถูกหลักโภชนาการ สะอาดปราศจากการปนเปื้อน รับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่…