Tag Archives: อุบัติเหตุจราจร

2 ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2561

“สุขภาพ” คือ ภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ฉะนั้น “ภัยสุขภาพ” จึงนับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เราห่างไกลจากการมีสุขภาพที่ดี ว่าแต่ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้างนะ?

5 โรคเฝ้าระวังปี 2559 รู้ก่อน ป้องกันทันท่วงที!!

ในรอบปี 2558 มีเหตุการณ์สำคัญหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไทย ไม่ว่าจะเป็น โรคเมอร์ส ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซีย โรคไข้เลือดออก ปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจร รวมถึงเหตุการณ์ในต่างประเทศ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทวีปแอฟริกา ไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้าน และการเกิดแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งล้วนนำมาซึ่งความสูญเสียที่ใครก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น