Tag Archives: อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า

หลัก 4 ล. บอกลาบุหรี่ด้วยตนเอง ครอบครัวปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ต่างจากบุหรี่มวน ไม่อยากเสี่ยงสุขภาพพังจากบุหรี่ ทุกคนในครอบครัวต้องตระหนักรู้ถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า