Tag Archives: ลูกเล่น

ว่าด้วยเรื่อง “การเล่น” ของลูกวัยซน

การเล่นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกวัยซน เพราะนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้ว ลูกยังได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความใส่ใจกับการเล่นและการเลือกของเล่นให้ลูกนะคะ