Tag Archives: ระยะการสร้างน้ำนม

ว่าด้วยการสร้างและการหลั่งน้ำนมของคุณแม่ตั้งครรภ์

ในระหว่างตั้งครรภ์ว่าที่คุณแม่มือใหม่จะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สำคัญคือ เต้านม