Tag Archives: ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

วัยทีนรู้ไว้ปลอดภัยกว่า 4 วิธีเซฟเซ็กส์ก่อนมีเพศสัมพันธ์

วัยรุ่นกับเรื่องเพศเป็นเรื่องคู่กันที่ผู้ปกครองต้องเข้าใจและให้ความรู้ในการป้องกันอย่างถูกต้องและปลอดภัย