Tag Archives: ภาวะเอ็มจีดี

คอนแทคเลนส์ เครื่องสำอาง ทำเสี่ยง “โรคเอ็มจีดี” ต่อมน้ำตาทำงานผิดปกติ

“โรคเอ็มจีดี” หรือ “ต่อมน้ำตามัยโบเบียนทำงานผิดปกติ” (Meibomian gland dysfunction: MGD) คือ ภาวะที่การทำงานของต่อมมัยโบเบียนทำงานผิดปกติไป ทำให้ส่วนประกอบของน้ำตาที่ผลิตจากต่อมมัยโบเบียนผิดไป เมื่อน้ำตาชั้นไขมันผิดปกติ จึงไม่สามารถป้องกันการระเหยของน้ำตาชั้นอื่นๆ เกิดการไม่คงตัวของผิวของน้ำตา จึงเกิดอาการของตาแห้งและอาการอื่นๆ ทางตาตามมา