Tag Archives: ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

ลดปัญหาสุขภาพผู้สูงวัยด้วย 4 Smart

คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 เพื่อให้ผู้สูงอายุในครอบครัวของเราแข็งแรงสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ หลัก 4 Smart ช่วยได้ค่ะ