Tag Archives: ตาสู้แสงไม่ได้

ปัญหาสุขภาพตาลูกน้อยกับภัยเงียบจากสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต

สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งยังนิยมใช้เป็นสื่อหนึ่งในการเพิ่มทักษะรวมถึงความบันเทิงต่าง ๆ ให้แก่เด็ก อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างไม่ระวัง อาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ ดวงตาได้