Tag Archives: การแพทย์Health Tech

“การแพทย์แม่นยำ” การวินิจฉัย-ป้องกัน-รักษาโรคที่ลงลึกถึงระดับ DNA

ทำความรู้จัก “การแพทย์แม่นยำ” แนวทางการรักษาโรคแบบใหม่ที่เน้นการวินิจฉัยและรักษาโรคจาก DNA