Tag Archives: การเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมในแต่ละไตรมาสของหญิงตั้งครรภ์

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมในแต่ละไตรมาสของแม่ท้อง

ว่าด้วยเรื่องจิตใจของคนท้องที่อาจแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงตลอดการตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่ต้องรู้เพื่อเตรียมรับมือไว้