Tag Archives: การตรวจสารชีวเคมีในเลือดมารดา

7 การตรวจคัดกรองที่สำคัญ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะ ที่มีความจำเป็นต่อภาวะสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์