ครอบครัวสงบสุขด้วย 10 วิธีหลีกหนี-เลิก “ยาเสพติด”

0

ยาเสพติด” ถือเป็นภัยร้ายที่ทุกคนไม่ควรยุ่งเกี่ยว เพราะทำลายผู้เสพทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว รวมถึงส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่อยากให้สมาชิกในครอบครัวของเราข้องเกี่ยวกับภัยร้ายนี้ มาดูวิธีเลี่ยงกัน

จากข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า…

มีการบำบัดรักษาทั้งหมดจำนวน 5,901 ราย เป็นเพศชาย 5,105 ราย และเพศหญิง 796 ราย โดยให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยในมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ยาบ้า จำนวน 2,376 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.26 รองลงมา คือ สุรา จำนวน 1,182 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.03 และ ยาไอซ์ จำนวน 663 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.24

10 วิธีหลีกหนีและเลิกยาเสพติด

peaceful-family-with-10-ways-to-escape-quit-drug

โดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์

  1. เตรียมใจให้พร้อม โดยเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก
  2. เมื่อมีปัญหา มีความเครียดควรทบทวนหาสาเหตุ คุยกับเพื่อน หรือบุคคลที่เราไว้วางใจ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
  3. สร้างบรรยากาศ ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม ทั้งบ้าน ที่ทำงานให้บรรยากาศดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบ้าน
  4. ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์
  5. นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวัน
  6. เมื่อมีเวลาว่าง ควรหางานอดิเรก หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูทีวี ท่องเที่ยว
  7. งดอบายมุข คือ งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน และไม่สำส่อนทางเพศ
  8. เข้าใจชีวิต คือ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเท่าที่ทำได้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ท้อถอย
  9. ภูมิใจในตัวเอง โดยชื่นชมและสร้างความเชื่อมั่น สร้างกำลังใจให้ตนเอง มองตนเองว่า มีคุณค่า มีความสามารถ มีศักดิ์ศรี และภาคภูมิใจในตนเอง
  10. คิดบวก หรือควรมองโลกในแง่ดี คิดทางบวกเป็นความคิดที่นำความสุขมาสู่ตน

ทั้งนี้ ทุกคนในครอบครัวควรช่วยกันสังเกตสมาชิกในครอบครัว เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การริลองยาเสพติด รวมถึงพาไปบำบัดรักษา หรืออาจโทรปรึกษาและขอข้อมูลได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *