3 หน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูก เพื่อความสุขของครอบครัว

0

ครอบครัว ประกอบด้วยสมาชิกที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกันไปแต่ยึดเหนี่ยวกันไว้ด้วยความรักและความผูกพัน สมาชิกในครอบครัวทุกคนจึงควรได้รู้จักบทบาทของตัวเองและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งของครอบครัว และนี่คือ 3 หน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูก เพื่อความสุขของครอบครัว

คู่สามีภรรยาที่มีความพร้อมและตัดสินใจมีลูกแล้ว จะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ ที่เกิดขึ้นตามมา โดยมีบทบาทใหม่ในการเป็นพ่อและแม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญและมีความรับผิดชอบสูง ได้แก่

1. การให้ความเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจ พ่อแม่มีหน้าที่ต้องให้ความเอาใส่ลูกทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในด้านร่างกายเป็นความจำเป็นในอันดับแรกของชีวิต ในขณะที่ลูกยังช่วยตัวเองไม่ได้ พ่อแม่มีหน้าที่ต้องดูแลหาอาหาร เครื่องนุ่งห่มและดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย ในด้านจิตใจก็ได้แก่ การให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแก่ลูก สร้างความรู้สึกให้ลูกรู้สึกถึงการเจริญเติบโตด้วยความเป็นมิตร มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เกิดความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น เกิดความภูมิใจกับสถานภาพของตนเองในครอบครัว

2. การอบรมสั่งสอน พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปลูกฝังให้ลูกสามารถควบคุมตัวเองและปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการเข้าสังคม มารยาทสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้

3. การเอาใจใส่ พ่อแม่ต้องคอยเอาใจใส่ดูแลลูก เพื่อสังเกตและควบคุมพฤติกรรมของลูกให้ดำเนินไปได้อย่างถูกครรลองคลองธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม อันได้แก่ ด้านสุขภาพจิต เพราะเด็กบางคนอาจมีความผิดปกติด้านสภาพจิตใจ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขบำบัดเพื่อแก้ปัญหา ด้านการใช้ยาเสพติด ซึ่งเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายในยุคนี้ พ่อแม่จึงต้องหมั่นสังเกตและคอยใส่ใจดูแลลูกเพื่อป้องกันปัญหา ด้านการใช้เวลาว่าง พ่อแม่ควรต้องแนะนำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างตามความถนัดตามความสนใจ ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของชีวิตพ่อแม่มีหน้าที่ต้องดูแลลูก แต่ในช่วงท้ายของชีวิตแล้วลูกก็มีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่เป็นการตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ คือ

1. ความกตัญญู ลูกควรต้องดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ให้เหมือนกับที่พ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ตน ดูแลให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย

2. ช่วยเหลือกิจการงานหน้าที่ครอบครัวตามโอกาส ลูกควรต้องช่วยเหลือดูแลภารกิจในบ้านทั้งกิจการของครอบครัว รวมถึงงานอื่นๆ เพื่อให้พ่อแม่ได้มีโอกาสผักผ่อนและเป็นการแบ่งเบาภาระ

3. ดำรงวงศ์ตระกูลของพ่อแม่ให้เจริญ สังคมไทยให้ความสำคัญกับการสืบทอดวงศ์ตระกูลและชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ดังนั้น ลูกควรต้องรักษาชื่อเสียงและประพฤติตนให้เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี

4. เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ สังคมไทยให้ความสำคัญเรื่องการรำลึกถึงบุญคุณบิดามารดา การทำบุญอุทิศให้ก็ถือเป็นการนึกถึงและตอบแทนบุญคุณอีกทางหนึ่ง และเป็นการแสดงถึงความเคารพอยู่เสมอ

หากสมาชิกเกิดความเข้าใจและสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สิ่งที่ตามมา คือ ครอบครัวจะเป็นสถาบันที่เข้มแข็ง สามารถเป็นที่พักพิงของคนทุกคนในยามที่เหนื่อยล้าได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *