“ไอคิว-อีคิว” แค่นี้ไม่พอ! เด็กไทยต้องมี “เอ็มคิว” ด้วย

0

คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงเคยได้ยินผ่านหูผ่านตาเกี่ยวกับคำว่า “ไอคิว” และ “อีคิว” กันมาบ้างไม่มากก็น้อย เพื่อความเข้าใจตรงกันและนำไปสู่การทำความเข้าใจลูกรักวัยซนของคุณได้มากขึ้น เราจึงขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับ – เอ็มคิว” “ไอคิว” และ “อีคิว” รวมถึงอีกหนึ่งคำที่กำลังมาแรงในช่วงนี้หรือ “เอ็มคิว” นั่นเองค่ะ

iq-eq-is-not-enough-thai-children-must-have-mq-2

“ไอคิว” (IQ)

คือ Intelligence Quotient หรือ ระดับสติปัญญาด้านความรู้ความสามารถ คือ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยง

“อีคิว” (EQ)

หรือ Emotional Quotient คือ ระดับความฉลาดด้านอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์

“เอ็มคิว” (MQ)

ย่อมาจาก Moral Quotient หมายถึงระดับความคิดด้านศีลธรรมหรือระดับของศีลธรรมในใจคนนั่นเอง บางคนเข้าใจว่า EQ กับ MQ นั้นคือสิ่งเดียวกันแต่ ดร.โรเบิร์ต โคลส์ จิตแพทย์ จาก ม.ฮาร์วาด ได้กล่าวถึง MQ ไว้ในหนังสือของเขา โดยแยกเอาระดับความคิดด้านศีลธรรมนี้ออกมาจาก EQ

ดร.โรเบิร์ต โคลส์ ค้นพบว่าพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นความฉลาด อารมณ์ สังคม ศีลธรรม คณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ต่างเป็นอิสระต่อกัน คือ เด็กอาจจะเก่งด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านแต่อาจจะไม่เก่งในด้านอื่นก็ได้ พัฒนาการในด้านต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีระดับเท่ากัน เช่น เด็กอาจจะเฉลียวฉลาด แต่พัฒนาการทางอารมณ์ต่ำและนิสัยไม่ดี หรือ ฉลาดอารมณ์ดี แต่คุณธรรมต่ำก็ได้

MQ นั้นไม่สามารถฝึกฝนหรือขัดเกลาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่บุคคลเจริญเติบโตขึ้นมาแล้ว การที่บุคคลคนหนึ่งจะมี MQ ระดับดี ต้องเริ่มปลูกฝังในวัยเด็กจึงจะได้ผล อาศัยปัจจัย 3 อย่างด้วยกันคือ 1. การสอนศีลธรรมโดยตรงให้กับเด็ก 2. การถ่ายทอดทางศีลธรรมจากผู้ใหญ่ให้กับเด็ก และ 3. ความรักและวินัย

iq-eq-is-not-enough-thai-children-must-have-mq-1

ข้อมูลปัจจุบันนี้ พบว่า เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่มีปีละ 40,000 – 50,000 คดี มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ และเป็นเด็กที่มีครอบครัวไม่ใช่เด็กเร่ร่อนเหมือนในอดีต ฉะนั้น จำเป็นต้องเพิ่ม MQ เพื่อปลูกฝังด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่เด็กไทยที่เกิดในยุคดิจิตอล เป็นวัคซีนป้องกันปัญหาอาชญากรเด็กและวัยรุ่นในอนาคต ซึ่ง MQ นี้จะทำให้เด็กมีศีลธรรม ละอายต่อการกระทำผิด ทำบาป สามารถสร้าง MQ ได้จากการเลี้ยงดูกล่อมเกลาจากครอบครัว

ดังนั้น ต้นทุนชีวิตของลูกหลานไทยในยุคดิจิตอลทุกคนจะต้องมีอย่างน้อย 3 คิว คือ ไอคิว (IQ) อีคิว (EQ) และ เอ็มคิว (MQ) คือ มีสมองดี อารมณ์ดี มีศีลธรรมประจำใจด้วยนะคะ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *