Cancer Screening มะเร็ง… รู้ก่อนรักษาได้

0

นพ. จตุรงค์ ตันติมงคลสุข, นพ. นรินทร์  วรวุฒิ หน่วยโรคมะเร็ง  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความหมายในเรื่องนี้ไว้ว่า…

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งคือการตรวจหาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการ  ซึ่งจุดประสงค์ของการตรวจคัดกรองนั้นเพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการตายในผู้ที่ได้รับการตรวจโดยที่การทดสอบนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเกินไปและสามารถทำได้ในประชากรกลุ่มใหญ่ การตรวจคัดกรองไม่ใช่การวินิจฉัยเป็นเพียงแต่เครื่องมือชี้นำว่าน่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นทำให้นำไปสู่การตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนและการรักษาที่ถูกต้อง

ดังนั้น การตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Screening) เป็นการตรวจค้นหาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะแรก โดยที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ควรจะเริ่มตรวจเมื่อไรและด้วยวิธีการใดนั้น แนะนำไว้ดังนี้…

Cancer Screening

  1. โรคมะเร็งปากมดลูก

การตรวจแปปสเมียร์

  • ผู้หญิง อายุ 21-30 ปี ตรวจทุก 3 ปี
  • ผู้หญิง อายุ 30-65 ปี ตรวจทุก 5 ปี
  1. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด

  • ทั้งผู้ชายและผู้หญิง อายุ 50-75 ปี ตรวจทุก 10 ปี

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและทวารหนัก

  • ทั้งผู้ชายและผู้หญิง อายุ 50-75 ปี ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจหาเลือดในอุจจาระ

  • ทั้งผู้ชายและผู้หญิง อายุ 50-75 ปี ตรวจทุกปี
  1. โรคมะเร็งเต้านม

การตรวจแมมโมแกรม

  • ผู้หญิง อายุ 50-74 ปี ตรวจทุก 1-2 ปี

 

มะเร็ง… รู้ก่อนรักษาได้และสามารถป้องกันได้นะครับ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *