เสพติดสมาร์ทโฟน ระวังอาการปวดกล้ามเนื้อถามหา!

0

กลายเป็นปัจจัยห้าที่แทบจะขาดไม่ได้เสียแล้วสำหรับ “สมาร์ทโฟน” จึงไม่แปลกที่หลายคนจะให้คำนิยามว่า ณ บัดนาวเราอยู่ใน “ยุคสังคมก้มหน้า” แม้ข้อดีจากการสื่อสารที่ฉับไวของสมาร์ทโฟนจะมีมากมาย แต่หากเราใช้เกินความจำเป็นเจ้าเครื่องมือสื่อสารชิ้นนี้ก็อาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพได้!!

ปัจจุบันพบว่าคนในสังคมประสบปัญหาสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น จากงานวิจัยศึกษาอาการปวดและการทำงานของกล้ามเนื้อ คอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบน และแขนส่วนบน ขณะใช้งานสมาร์ทโฟนในผู้หญิงอายุ 18-25 ปี โดย ภัทริยา อินทร์โท่โล่ และคณะ พบว่า…

หลังการใช้งานสมาร์ทโฟนต่อเนื่องกันนาน 20 นาที พบอาการปวดที่บริเวณคอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบน และแขนส่วนบนอย่างมีนัยสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบอาการปวดคอมากที่สุด

ในประเทศไทยมีการใช้งานสมาร์ทโฟนเฉลี่ยสูงถึงวันละ 7.2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะเวลาประมาณ 1ใน 3 ของวันเพื่อเล่นอินเตอร์เน็ต และส่วนใหญ่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนมากที่สุดถึงร้อยละ 77 ที่น่าสนใจคือประมาณร้อยละ 60 ของผู้ใช้งานมีการติดตามข้อมูลบนหน้าจอสมาร์ทโฟนจำนวนหลายครั้งใน 1 ชั่วโมง

addictive-smartphone-beware-of-muscle-pain

สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนพบว่า อาการปวดที่เกี่ยวข้องกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการใช้งานสมาร์ทโฟนส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้งานในท่าก้มคอต่อเนื่องกัน กล่าวคือ ท่าก้มของศีรษะที่มากกว่าปกติจะทำให้กระดูกสันหลังส่วนคอมีองศาการเคลื่อนไหวมากต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของโครงสร้างร่างกายในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ดังนั้นการใช้งานสมาร์ทโฟนในท่าเดิมต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้

การใช้งานสมาร์ทโฟนต่อเนื่องกันนาน 20 นาที ทำให้มีอาการปวดเกิดขึ้นและปวดคอมากที่สุด โดยเฉพาะท่าถือไว้ที่ตักขณะใช้งานจะทำให้กล้ามเนื้อคอทำงานหนักมาก และคณะผู้วิจัยแนะนำให้ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานสมาร์ทโฟนในท่าวางที่ตักต่อเนื่องกันนาน 20 นาที ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดอาการปวดคอได้

ที่น่ากังวลคือ เมื่อปวดคอหรือกล้ามเนื้อส่วนอื่นมากๆ ก็จะทำให้นอนหลับไม่สนิท ส่งผลให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ และอาจลุกลามไปหาโรคอื่นได้ เช่น ไมเกรนฉะนั้น ไม่อยากเสี่ยงต้องใช้สมาร์ทโฟนแต่พอดีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *