6 โรคหน้าฝน ใช้สิทธิรักษาประกันสังคมได้ฟรี

0

ไม่รู้จะบอกว่าประเทศไทย ณ บัดนาว เป็นช่วงฤดูหนาวหรือฤดูฝนดี เพราะยังคงมีฝนตกอยู่เนื่องๆ งานนี้ถ้าร่างกายอ่อนแอหรือไม่ดูแลตัวเองให้ดีพอ ก็อาจเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะโรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน ส่วนจะมีโรคอะไรบ้าง รวมถึงสามารถใช้สิทธิรักษาประกันสังคมได้ฟรีหรือไม่นั้น เรามีคำตอบค่ะ

6 โรคอันตรายที่เกิดในฤดูฝน

6-disease-in-rainy-season-use-free-social-security-benefits

  1. โรคจากไวรัส ทำให้เป็นหวัด และเป็นไข้ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ด้วย
  2. โรคคอติดเชื้อ จะทำให้มีอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอาจมีน้ำมูกด้วย
  3. โรคท้องเสีย อาหารเป็นพิษ เกิดจากอาหารที่รับประทานมีเชื้อโรคจากน้ำฝนปนเปื้อน ทำให้ลำไส้อับเสบ ติดเชื้อ และทำให้เกิดความผิดปกติในระบบย่อยอาหารตามมา
  4. โรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งเกิดจากน้ำฝนที่ขังตามพื้นถนน ทำให้เกิดแผลติดเชื้อ เชื้อรา คัน ตุ้มหนอง และฝีได้
  5. โรคฉี่หนู มีไข้สูง ปวดตามตัว โดยเฉพาะน่องและเบื่ออาหาร
  6. โรคไข้เลือดออก มีไข้สูง ไข้ไม่ลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เซื่องซึม

ข้อมูลจาก นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ระบุว่า…

หากผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยสามารถ เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ที่เลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน

หลังจากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด

ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01), ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน – เลขที่บัญชี

แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหน หากเราดูแลสุขภาพอย่างถูกลักษณะและถูกวิธี ก็เป็นเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *