Category Archives: zFeature3

understand-sex-after-retirement-3

ทำความเข้าใจกับ “เซ็กส์หลังวัยเกษียณ”

เซ็กส์หวังวัยเกษียณ หลายคนก็มักจะเข้าใจว่าวัยนี้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว ไม่สามารถมีเซ็กส์แบบหนุ่มๆ ที่ยังฟิตปั๋งได้อีก แต่ก็น่าแปลกที่บางคนยังสามารถมีเซ็กส์ได้