Tag Archives: Whooping Cough

“ไอกรน” โรคร้ายช่วงหน้าฝน เจอภาวะแทรกซ้อนถึงตายได้!

“โรคไอกรน” เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและพบมากในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบผู้ป่วยมากขึ้น สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ จาม และสัมผัสเชื้อโดยตรงจากผู้ที่ป่วย หากมีภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจขณะป่วยด้วยโรคไอกรน อาจส่งผลรุนแรงถึงตายได้!!

“ไอกรน” โรคติดต่อที่สำคัญของระบบทางเดินหายใจ

“โรคไอกรน” เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน(จมูก คอ และท่อลม) เกิดได้ในทุกสภาพอากาศหรือภูมิประเทศ ในชุมชนที่มีประชาชนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น มักพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้สูง โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูหนาวและต้นฤดู ใบไม้ผลิ โรคไอกรนมักเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย